Troupe St. Willibrord Eechternach

Zu Eechternoach sinn d´Lëtzebuerger Guiden a Scouten duerch den Troupe St. Willibrord vertrueden.

D´Lëtzebuerger Guiden a Scouten sinn e Jugendmouvement mat erzéiereschem Zil, deen op ass fir jiddereen dee Guidissem a Scoutissem liewe wëllt. Mat ronn 5000 Membere si si och déi gréisst Jugendorganisatioun zu Lëtzebuerg. Déi Jonk gi begleet vun erwuessenen a forméierte Chef/tainen, déi hir Aarbecht benevole an de verschiddene Branchen (Altersgruppen) duerchféieren.

Progressiv Matbestëmmung gëtt grouss geschriwwen. D’Kanner a Jugendlech decidéiere selwer, ënnerstëtzt duerch hier Chef/tainen, wat si ënnerhuele wëllen. D’Natur bitt net nëmmen de Kader vun eisen Aktivitéiten, mee d’Kenneléieren an de Respekt virun der Ëmwelt stinn am Mëttelpunkt.

Anfrage zum Unternehmen