Zenter 3 Generatiounen am Hotelsecteur zou Iechternoach am Ufank op der Kloasteroacht an elo op der Fielsmillen. Eng gudd Adress vir aer kleng an grouss Familiefester. Reserveirt aeren Desch um
72 96 72 Carla & Jean CONZEMIUS
Groussen Gratisparking virum Hotel och bequem mat
dem Bus errechbar – Stop virum Hotel.

Anfrage zum Unternehmen